Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Auditoria de CRS o IAI

D’acord amb la Llei 19/2016 d’IAI, certs subjectes obligats tenen el deure de passar auditories anuals en CRS o IAI.

Mitjançant la Llei 19/2016, de 30 de novembre, d’intercanvi automàtic d’informació (en endavant IAI) en matèria fiscal es va implementar al Principat d’Andorra l’estàndard comú de l’OCDE de les normes de comunicació i diligència deguda relatives a la informació sobre comptes financers.

D’aquesta manera, els subjectes obligats han d’identificar els titulars i beneficiaris efectius de les comptes corrents tant de persones físiques com jurídiques.

Les entitats obligades a IAI o CRS, són les següents:

  1. Entitats asseguradores;
  2. Entitats bancàries;
  3. Societats financeres d’inversió;
  4. Agències financeres d’inversió;
  5. Societats gestores de patrimonis i
  6. Societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva en actius financers.

Així mateix, els subjectes obligats hauran de presentar anualment al Ministeri de Finances un informe d’una entitat auditora externa sobre el compliment de les obligacions de la Llei.

L’incompliment de l’obligació de la realització de l’auditoria de IAI o CRS per part dels subjectes obligats comportarà una sanció d’acord amb el règim sancionador establert mitjançant la Llei  21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, relatiu a la potestat sancionadora.

A Tarinas els podem auditar en IAI/CRS. Cal destacar, que la normativa permet que els auditors externs en Prevenció de Blanqueig de diners o valors i el Finançament del Terrorisme siguin els mateixos que els auditors de IAI/CRS, agilitzant considerablement els temps de l’auditoria i permetent reduir costos.

Altres serveis en Prevenció del Blanqueig de Capitals

icon-auditoria

Auditories i informes

icon-consultoria

Implantació i consultoria

icon-mantenimiento

Manteniment

icon-estudi-eri

Estudi del Risc Individual (ERI)

icon-denuncias

Canal de denúncies anònim