Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Què és la UIFAND?

La UIFAND, és la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra.

Unitats d’intel·ligència financeres.

En primer lloc, explicar que una unitat d’intel·ligència financera (UIF); és una entitat o organisme que en cada país rep i analitza les comunicacions d’operacions sospitoses. Operacions relacionades amb el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Es tracta d’una institució central, nacional, encarregada de rebre i; si ho té permès, sol·licitar, analitzar i traslladar a les autoritats competents, comunicacions d’informació financera. Comunicacions relacionades amb els fons dels que es sospita; per la normativa nacional, i , per tant, amb la finalitat de combatre el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Si bé és cert que les UIF varien considerablement en la seva mida, estructura, composició, funcions i naturalesa; totes comparteixen l’objectiu comú d’impedir que els criminals utilitzin els sistemes financers, i altres sectors de les economies nacionals, per beneficiar-se de les seves activitats delictives.

Què és La UIF d’Andorra?

Tenint en compte tot l’anterior, podem dir, per tant; que la UIFAND és l’òrgan competent per impulsar i coordinar les mesures de detecció, prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme, i contra la proliferació d’armes de destrucció massiva.

La UIFAND exerceix, entre d’altres, les següents funcions:

  • Dirigir i impulsar les activitats de detecció, prevenció i lluita contra el Blanqueig de Capital i Finançament del Terrorisme.
  • Sol·licitar qualsevol informació o documents als subjectes obligats; en l’exercici de les seves funcions, així com per verificar el compliment d’aquesta Llei i la normativa que la desenvolupa.
  • Realitzar inspeccions in situ.
  • Demanar i enviar a les autoritats judicials, o qualsevol ens de l’Administració, qualsevol informació que sigui transcendent per l’exercici de llur funcions.
  • Cooperar amb altres organismes estrangers equivalents.
  • Sancionar les infraccions administratives lleus establertes per la Llei 14/2017.
  • Elaborar i publicar informes i estadístiques anuals per tal d’avaluar l’eficàcia de la prevenció i la lluita contra el blanqueig de diners o valors, contra el finançament del terrorisme i contra la proliferació d’armes de destrucció massiva.

Finalment, destacar que la UIFAND pot notificar de manera electrònica les seves directives, circulars o notes d’abast general i publicar aquests a la seva pàgina web amb plena eficàcia.

De la mateixa manera, la UIFAND revisa l’adequació i l’aplicació de les polítiques, controls i procediments interns dels subjectes obligats.

Leave a Comment