Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Cursos obligatoris en matèria de PBC i FT

Formació dels subjectes obligats i el seu personal

La Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, en el seu article 42, regula la formació del personal.

D’acord amb la normativa d’aplicació, els subjectes obligats han d’adoptar mesures proporcionades als seus riscs, activitats i grandària. Al seu torn, s’estableix que els seus empleats; han de tenir coneixement de la normativa en matèria de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Aquestes mesures inclouen:

  1. La participació dels empleats en cursos de formació permanent; per a tal d’ajudar-los a detectar les operacions que puguin estar relacionades amb el blanqueig de diners o valors o el finançament del terrorisme, així com també;
  2. la manera de procedir en tals casos.

Funció de la UIFAND.

El citat article també posa de manifest que la UIFAND tindrà funcions informadores. Mitjançant programes de formació o comunicats tècnics, la UIFAND informarà als subjectes obligats; sobre les pràctiques dels autors de blanqueig de diners o valors o de finançament del terrorisme; i sobre els indicis que permeten detectar pràctiques sospitoses. I també, informarà, sempre que sigui possible, respecte l’eficàcia i el seguiment de les seves declaracions de sospita. Per tant, d’això es deriva que el subjecte obligat haurà d’estar al dia; pel que fa a aquestes informacions i articular els mecanismes que procedeixin per tal de traslladar-ho als empleats.

Dit això, en aquest punt procedeix portar a col·lació el Decret del 23-05-2018; pel qual s’aprova el Reglament d’aplicació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

Obligació d’informar per part dels subjectes obligats.

El capítol quart regula les obligacions d’informació dels subjectes obligats i, en particular, la declaració d’operacions sospitoses (DOS) i el seu contingut mínim, la prohibició de revelació i el bloqueig d’operacions per part de la UIFAND. Totes aquestes qüestions tenen una gran incidència en la formació del subjectes obligats i el seu personal.
En aquest sentit, l’article 18 de la citada normativa; relativa a la formació, estableix que les mesures a què fa referència l’article 42 de la Llei inclouen:

  1. L’organització de plans de formació i de cursos especials d’actualització dirigits als seus empleats en general i;
  2. Específicament, al personal que ocupi els llocs de treball que, per les seves característiques, siguin idonis per detectar els fets o les operacions que puguin estar relacionats amb el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme, i que capacitin aquests empleats per efectuar aquesta detecció i per conèixer la manera de procedir en aquests cas.

La formació ha de fer referència, com a mínim, a:

  1. la legislació aplicable;
  2. les tipologies de blanqueig;
  3. els procediments establerts per l’entitat per a la prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

Formació en prevenció del blanqueig de diners.

És molt important remarcar que aquesta formació ha d’estar adaptada segons la responsabilitat de l’empleat.
Així mateix, l’efecte de millorar la prevenció del blanqueig i del finançament del terrorisme; també en l’àmbit internacional, els subjectes obligats financers i els subjectes obligats inclosos en les lletres a i b de l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei , poden intercanviar informacions i experiències no subjectes a confidencialitat, conforme a les disposicions legislatives corresponents amb altres entitats del mateix grup o amb altres subjectes de la mateixa entitat jurídica, o xarxa associativa, que comparteixin propietat, gestió i supervisió comuna, quan estiguin establerts en estats que imposin requisits equivalents als que estableix aquesta Llei.

D’acord amb l’establert a l’article 40; en referència als procediments interns pel que fa als subjectes obligats financers, aquests han de contractar anualment una auditoria externa independent, per tal de verificar el compliment dels preceptes d’aquesta Llei i trametre una còpia de l’informe emès a aquests efectes a la UIFAND.

Es conclou que les formacions en la matèria han de ser permanents, de manera que; s’ha d’estar al dia de totes les novetats que puguin anar sorgint. Pel que fa als subjectes obligats financers, amb la finalitat de donar compliment a l’obligació anual d’auditoria externa, es deriva que hauran de tenir, com a mínim; una formació anual per tal de poder donar compliment a aquesta obligació.

Leave a Comment