Teléfonos: +34 93 11 55 111 / +34 672 21 23 16

Conservació de documents de clients en matèria de PBC/FT

La Llei 14/2017, del 22 de juny, de Prevenció de Blanqueig de Diners o Valors i Finançament del Terrorisme; estableix obligacions relacionades amb la conservació i arxiu de la documentació dels clients.

Conservació i arxiu de documents en matèria de PBC/FT.

Per tant, els subjectes obligats han de conservar; durant un període mínim de deu anys, tota la documentació, dades i informació l’obtenció de la qual requereix la Llei, els justificants i registres de les transaccions i operacions, la informació dels comptes i la correspondència comercial, així com els resultats de totes les anàlisis realitzades.

El període esmentat comença a comptar des de:

  1. La data de finalització de les relacions de negocis amb els clients.
  2. La data de la transacció ocasional. En aquesta documentació; s’han d’incloure, per tant, les informacions sobre la identitat del client, la naturalesa i la data de la transacció, l’origen dels fons, el tipus de divisa i l’import de la transacció i el propòsit i la índole de la relació comercial amb el client.

Els subjectes obligats han de vetllar perquè la informació descrita; estigui a disposició de les autoritats competents tan aviat com sigui requerida. Així mateix, els subjectes obligats han d’actuar diligentment a l’hora de verificar els documents, informacions i qualsevol altres dades requerides als seus clients; per al compliment de les disposicions de la Llei.

Finalment, destacar que el subjecte obligat ha de tenir les dades digitalitzades; i la informació del client; i el seu beneficiari efectiu obtingudes en el marc de l’aplicació de les mesures de diligència deguda. En tot cas, el sistema d’arxiu dels subjectes obligats, ha d’assegurar l’adequada gestió i disponibilitat de la documentació, tant a efectes de control intern com a efectes del compliment en temps i forma, dels requeriments de les autoritats competents.

Leave a Comment